Sdělení k informační povinnosti

Společnost Lucie Kutílková, DiS., IČO: 71259635, se sídlem Nad Lesem 948, Kutná Hora („Provozovatel“) zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy. Ubytováním v penzionu U Hrádku dáváte se zpracováním osobních údajů automaticky souhlas.

Za účelem vytvoření rezervace ubytování, restaurace anebo jiné obchodní činnosti správce jsou zpracovávány tyto kategorie osobních údajů: doba ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí, datum narození, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu. Tyto informace jsou získané na základě zdrojů zprostředkovatele nebo přímo od subjektu údajů.

Osobní údaje bude Provozovatel zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Provozovatelem na základě smluv o zpracování osobních údajů.

Příjemci, kterým můžou být osobní údaje subjektu údajů zpřístupněny na vyžádání jsou Police ČR, Cizinecká police a Městský úřad Kutná Hora.

Osobní údaje bude Provozovatel zpracovávat po dobu nezbytnou pro plnění smlouvy (ubytovací a další služby hotelového zařízení) a/nebo danou příslušnými nadřazenými zákony.

Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Provozovatelem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Subjekt údajů má dále právo získat od Provozovatele osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež subjekt údajů Provozovateli poskytl. Provozovatel na základě žádosti subjektu údajů poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

Provozovatel nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí.

Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontaktní údaje Provozovatele

Lucie Kutílková, DiS.
Nad Lesem 948
28401 Kutná Hora
IČO: 71259635
DIČ: CZ8159030825

Email:info@uhradku.cz
Tel.: +420 327 511 211

Zpět na úvod