Ubytovací řád

 1. Penzion ubytuje hosta, který při příjezdu nebo příchodu do hotelu předloží platný doklad své totožnosti – cestovní pas, občanský průkaz. 
 2. Všechny pokoje penzionu jsou nekuřácké, prostor vyhrazený pro kouření je na terase v přízemí penzionu.
 3. Host obdrží klíč od zámku svého pokoje a od hlavních dveří penzionu. Hlavní dveře penzionu je nutné neustále zamykat.
 4. Penzion poskytuje a zaručuje všem hostům odpovídající rozsah a kvalitu služeb stanovený úrovní penzionu.
 5. Pokud není výslovně sjednáno jinak, penzion rezervuje objednaný pokoj v den příjezdu nebo příchodu hosta do 17:00 hodin v případě negarantované rezervace – host neposkytl garanci platební kartou či složením zálohy a do 8hodin dne následujícího po dni příjezdu u garantované rezervace. 
 6. Penzion může ve zvláštních mimořádných případech nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, pokud se podstatně cenou a kvalitou neliší od potvrzené objednávky.
 7. Přeje – li si host prodloužit ubytování, může ho penzion dále ubytovat i na jiném pokoji, pokud to vyžadují provozní důvody.
 8. Recepce penzionu je v provozu denně v čase 16:00-18:00 hodin.
 9. Host přijímá návštěvy v prostorách přízemí penzionu. Chce – li host přijmout návštěvu na pokoji, zaznamená recepce jméno návštěvy, druh a číslo jejího průkazu totožnosti k záznamu o hostovi. V době nočního klidu, mezi 22:00 – 7:00 hodin host za přijetí návštěvy zaplatí v recepci doplatek ubytování ve výši 1.000,- Kč za osobu.
 10. V případě odmítnutí zaznamenání osobních údajů nebo úhrady doplatku ubytování může být návštěva z penzionu vykázána.
 11. Při onemocnění nebo zranění hosta zajistí hotel poskytnutí lékařské pomoci, případně provoz do příslušného lékařského zařízení.
 12. V den odjezdu uvolní host pokoj do 10hodin. Pokud tak neučiní, je mu penzion oprávněn účtovat cenu dalšího dne ubytování.
 13. V případě ubytování před 8 hodinou ranní penzion účtuje cenu ubytování i za předcházející noc. 
 14. Pokoj penzionu je vybaven veškerým odpovídajícím zařízením. Hosté nejsou oprávnění jakkoliv manipulovat se zařízením pokoje a zasahovat do rozvodných sítí nad rámec běžného užívání. Zejména platí výslovný zákaz přemisťování lůžek, matrací či skříní, manipulace s kabely zapojenými v zařízení v okamžiku příchodu na pokoj. Z bezpečnostních důvodů a v souladu s platnou legislativou platí zákaz používaní vlastních elektrických spotřebičů s příkonem vyšším než 1600W. V případě porušení zákazu má penzion právo účtovat manipulační poplatek spojený s uvedením vybavení pokoje do původního stavu.
 15. Hosté jsou žádáni, aby při odchodu z pokoje uzavřeli vodovodní kohoutky, vypnuli televizní přijímače a osvětlení, zavřeli okna.
 16. Není vhodné ponechávat bez dozoru v pokoji nebo společných prostorách penzionu děti do deseti let. Penzion nenese odpovědnost za případnou újmu způsobenou takovým stavem a je oprávněn požadovat finanční náhradu za případnou škodu.
 17. Domácí zvířata nejsou v penzionu povolena.
 18. Doba nočního klidu je v penzionu od 22:00hod do 07:00hod. S ohledem na další hosty penzionu prosíme o její dodržování.
 19. Ceník ubytování a služeb penzionu je k nahlédnutí v recepci penzionu.
 20. Každý hotel má k dispozici minibar. Čerpání z minibaru je povinen host nahlásit nejpozději při odjezdu z penzionu.
 21. Host vyrovná účet za ubytování a poskytnuté služby při odjezdu z hotelu. V případě pobytu přesahujícího jeden týden se úhrada ubytování a služeb provádí v týdenních intervalech.
 22. Ve všech pokojích penzionu platí zákaz kouření. Při porušení tohoto zákazu je penzion oprávněn účtovat cenu 2.000Kč a případné náklady penzionu spojené s odstraněním veškerých následků přestoupení zákazu kouření.
 23. Host je odpovědný za zaviněné způsobené škody na majetku penzionu a penzion má právo požadovat za ně finanční kompenzaci.
 24. Odpovědnost penzionu za eventuální vady poskytnutých služeb se řídí občanským zákoníkem a následujícími body.
 25. – Host, který si objednal službu, je oprávněn reklamovat její případné vadné poskytnutí.
 26. – Případné vady služby přijímá pracovník recepce. Je – li vada odstranitelná, má host právo na její bezplatné odstranění. Je – li reklamovaná vada služby neodstranitelná, má host právo na přiměřenou slevu z ceny služby.
 27. V případě poručení tohoto ubytovacího řádu může vedení penzionu od smlouvy o ubytování odstoupit před uplynutím sjednané doby ubytování.
 28. Ubytováním se v penzionu U Hrádku souhlasíte automaticky s výše uvedeným ubytovacím řádem.

Přejeme Vám příjemný pobyt.

Tento ubytovací řád nabývá účinností dnem 1.5.2019

Zpět na úvod